Jak probíhá kupní proces v Rakousku?

Ačkoli teoreticky mohou Češi kupovat reality v Rakousku bez omezení, situace není vždy tak jednoduchá. Pravidla pro nákup nemovitostí jsou určována jednotlivými spolkovými zeměmi. Některé z nich, jako například Tyrolsko a Vorarlbersko, se snaží omezit příliv cizinců kupujících nemovitosti. Požadují, aby určité domy a byty byly užívány pouze jako trvalé bydliště. 

  
Kupní nabídka (Kaufanbot). Prvním krokem je obvykle podepsat nabídku koupě („Kaufanbot“). Tento stručný dokument uvádí podrobnosti o nemovitosti, sjednanou cenu a splátkový kalendář, jakož i veškeré vedlejší daně a poplatky spojené s nákupem. Vybraná nemovitost je poté stažena z trhu. Většinou se to obejde bez zaplacení rezervačního poplatku, ale při podpisu je již třeba mít všechny prostředky ke koupi k dispozici, protože tato smlouva je již právně závazná a obvykle její splnění nelze podmínit pozdějším získáním hypotéky. Pokud kupující od této závazné smlouvy odstoupí, musí zaplatit většinou okolo 5% z kupní ceny plus náklady a daně. Tato jistina zde figuruje místo rezervačního poplatku. Nabídku k nákupu připravuje společnost Domus Global ve spolupráci s prodejcem.

   
Dokumentace. Ve druhé fázi notář nebo určený advokát provede kontrolu dokumentace a vlastnictví v katastru a sepíše kupní smlouvu (Kaufvertrag). Když ji obě strany podepíšou, zaregistruje ji notář na katastru nemovitostí. 

  
Dokumentace, kterou vyžadují místní úřady. Další dokumentace bude zahrnovat potvrzení o identifikaci osob (KYC), prohlášení o politicky exponovaných osobách (PEP ) a další dokumenty, které mohou být vyžadovány místními úřady v daném regionu. Pokud kupujete turistickou rezidenci s povinným pronájmem, musíte také podepsat smlouvu s pronajímatelskou agenturou („Betreibervertrag“) s profesionální správcovskou agenturou, která stanoví podmínky svých služeb a užívání nemovitosti (včetně provize agentury, trvání smlouvy, omezení soukromého užívání atd.) V případě bytových domů obvykle existuje také Správcovská smlouva („Verwaltungsvertrag“) uzavřená s vedoucím nebo správcem budovy, která nastiňuje provozní záležitosti v budově (např. správa společných prostor, veřejné služby, schůzky vlastníků atd.) a v apartmánových rezortech dále smlouva, kterou se zřizuje kondominium (Wohnungseigentumvertrag). Domus Global vám pomůže v orientaci v těchto dokumentech a zodpoví veškeré vaše dotazy. Zajistíme také překlady do češtiny.

   
Podpis. Předběžnou smlouvu (Kaufanbot) i kupní smlouvu (Kaufvertrag) může kupující podepsat v ČR, není nutné kvůli podpisům jezdit do Rakouska. Stačí, když se osobně dostaví až na vlastní předání nemovitosti. 

   
Platba. Většinou do týdne od podpisu kupní smlouvy musí kupující převést peníze na zajištěný účet u notáře nebo pověřeného advokáta. Když je vyřízena registrace smlouvy na katastru, což trvá zpravidla 2 až 4 týdny, dojde k předání nemovitosti. Vlastní převod vlastnictví trvá na katastru déle, ale to již můžete svou novou nemovitost užívat. 

   
Předání nemovitosti.
Jakmile je notář oznámí, že platba je dokončena, může dojít k formálnímu předání nemovitosti. Toto je důležitý okamžik, kdy se dozvíte vše o každodenním provozu nemovitosti, veřejných službách, rezervování soukromého pobytu atd.

    

Další otázky ohledně koupě nemovitosti v Rakousku

Naše nabídka nemovitostí v Rakousku

Kontaktujte nás