Jak probíhá kupní proces ve Francii?

Občané ČR si mohou nemovitosti ve Francii koupit naprosto bez omezení stejně jako Francouzi. Kupní proces ve Francii je však trochu byrokraticky náročnější než v okolních evropských státech, nicméně všechny úřední úkony jsou činěny tak, aby zamezily případným problémům v budoucnosti.  Kupní proces ve Francii trvá v průměru 3 měsíce.
 
Když si kupující vybere nemovitost a domluví se detaily a podmínky prodeje se stranou prodávající, dochází obvykle k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí (francouzsky Compromis de vente). Smlouvu připraví buď notář, nebo někdy také realitní kancelář, která prodej zprostředkovává. Po podpisu této smlouvy mají ještě obě strany sedmidenní lhůtu na vznesení námitek a jiných požadavků. Po uplynutí této lhůta nesmí být již smlouva měněna. Tato smlouva je závazná. Při jejím podpisu skládá kupující zálohu ve výši 5-10% z kupní ceny na účet notáře. Tato smlouva musí obsahovat veškeré informace týkající se identifikace strany kupující a strany prodávající, přesný popis nemovitosti, stanovenou kupní cenu včetně provize a také způsob, jakým bude částka uhrazena.
 
Jakmile je smlouva o smlouvě budoucí podepsaná, začne notář za pomoci realitního agenta shromažďovat veškeré dokumentace týkající se nemovitosti a pozemků a sepisovat kupní smlouvu (Acte de vente). Mezi tyto dokumenty patří také kompletní technická diagnóza nemovitosti (Dossier de diagnostic technique - DDT).
 
 Kupní smlouvu podepisují obě strany přímo před notářem, který její kopii uloží na příslušný katastrální úřad a na místní finanční úřad. Zbývající částka kupní ceny, stejně jako ostatní poplatky spojené s koupí, musí být uhrazeny na účet notáře ještě před podpisem kupní smlouvy. Podpisu kupní smlouvy nemusíte být přítomni, je možné pověřit plnou mocí třetí osobu. Nový majitel obdrží od úřadu dokument potvrzující vlastnictví (Titre de propriété). 

  

Další otázky ohledně koupě nemovitosti ve Francii

Naše nabídka nemovitostí ve Francii

Kontaktujte nás